Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

30 Video Tự học Tiếng Anh Cơ Bản Qua Phim (Eng Sub)

30 Video Tự học Tiếng Anh Cơ Bản Qua Phim (Eng Sub)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROVrngKDS-LCag9dOCGfCRdjd_ApzeK

https://www.youtube.com/watch?v=LB9lbviOfuo


https://www.youtube.com/watch?v=FSYBy8YcPf0


https://www.youtube.com/watch?v=zFD-QTCjsrQ

1 nhận xét: